نبرد بر سر کتاب و نحوه برنده شدن در آن

کتاب به ما میگوید که چطور میتوانیم با سرمایه گذاری روی خودمان و تلاش برای رشد بهسادگی به موفقیت برسیم. مانسون بر این حقیقت تأکید میکند که زندگی همیشه عادلانه نیست؛ گاهی باوجود تلاش بسیار نمیتوانیم برنده شویم و به موفقیت برسیم. نتیجه این همکاری راهنمایی است که به خواننده کمک میکند به درک عمیقتری از درد، غم و اندوه و خشم برسد. او خواننده را قانع میکند که با پرورش این عادتها در خود، به انسان بهتری تبدیل خواهد شد. کتاب با رویکردی کمتردیدهشده ادعا میکند که باور خوشبینانه به اینکه انسان میتواند به هرکسی که بخواهد تبدیل شود، درست نیست! این کتاب به گامهای اثربخش و مهمی اشاره میکند که برای ثروتمندشدن باید برداریم. با توجه به کاربردی که داده می شود، شما کتابهای درسی (برای مطالعه) ، مکمل (برای حمایت یا تحقیق در مورد موضوعی خاص) ، مرجع (با مرجع سریع مشخص می شوند) ، تفریحی (جایی که ما داستان ، کمیک ، کمیک و غیره را شامل می شود) ، علمی خواهید داشت. با بهکارگیری توصیههای این کتاب انگیزشی، زندگی حرفهای، خانوادگی و اجتماعی بهتری خواهیم داشت. توصیههای نرم و حمایتگرانه کتاب کمک میکنند با کمترین اضطراب زندگی آرامی داشته باشیم.

با تمرینهای کتاب یاد میگیریم که دورنمای زندگی و رویدادهای آن را در نظر بگیریم. نویسندگان به ما اطمینان میدهند که حتی پس از رویدادهای پراضطراب، قدرت بازیابی و درمان داریم. با خواندن کتاب درمییابیم که انسان توانایی رشد، ازسرگیری زندگی و حتی کمک به دیگران را برای گذر از درد و رنج دارد. حتی کتاب شرلوک هلمز را میتوان جزو انواع رمان پلیسی دانست. یا مثلاً رمان شوهر آهو خانوم نوشته علی محمد افعانی را مگر میتوان نخواهند؟ نویسنده داستانهای کارآفرینان موفق را تعریف میکند که رؤیا و بدهی را به امپراتوری تبدیل انواع کتاب درباره دعای محبت به خدا کردهاند! کتاب شدن نگاهی است به سرگذشت میشل اوباما و تجربیاتی که او را به یکی از قدرتمندترین زنان آمریکا تبدیل کرده است. اوباما از کودکی و جوانی و از تجربیاتی میگوید که در شکلگیری شخصیتش تأثیرگذار بودهاند. در مقابل ، شما کتابهای جلد سخت و کتابهایی با اندازه معمولی دارید. کتاب به خواننده میآموزد که چطور زندگیاش را به چیزی فراتر از کارهای معمولی روزمره تبدیل کند. با کار سخت، طرز فکر درست و خودانضباطی بر این چالشها غلبه کرد و به تنها فردی تبدیل شد که دوره آموزشی نیروهای ویژه را در سه شاخه مختلف ارتش پشت سر گذاشت. کتاب توضیح میدهد که چطور میتوانیم این باورها را پشت سر بگذاریم تا زندگی شادی داشته باشیم.

پس از اینکه کتاب خود را تحویل ناشر دادید، ناشر مراحل اولیه آماده سازی کتاب همچون تایپ، ویراستاری و صفحه آرایی آن را انجام داده و به سراغ دریافت شابک برای کتاب شما می رود. واینر چاک دراینباره مفصل توضیح میدهد؛ مثلا راجعبه این میگوید که چه نوع محتوایی برای رسانههای مختلف مناسب است. کتاب اهمیت و تأثیر راهنمای مناسب را در مسیر پیشرفت یادآوری میکند. قدرت مثبت اندیشی تأکید میکند که با باور به خودمان همراه با انگیزه و قاطعیت میتوانیم با قدرت، اختیار و پایداری در مسیر دستیابی به اهدافمان پیش برویم. همه ما همانطور که میتوانیم خودمان را به عقب برانیم، میتوانیم به جلو برویم. او معتقد است که موانع پیش روی ما معمولا نه دیگران و نه اوضاع پیرامونی است؛ بلکه طرز فکر و افکار منفی خود ماست که ما را به عقب میراند. در این کتاب میبینیم که روابط کاری و شخصی نهتنها با یکدیگر سازگارند؛ بلکه جداسازی آنها ناممکن است. راهبردهای آن را باید با جدیت پیش بگیریم، هرچند انجامدادن آنها خالی از سرگرمی نیست.

این کتاب بیشتر به ذکر نکات مهم و آموزش مفاهیم کلیدی کتاب ریاضی پرداخته است و نسبت به کتاب کار، سوالات کمتری را در بر دارد. البته آموزش دادن مفاهیم ریاضی در گروه کتاب های جویا مجد در حد کتاب های درسی نبوده و آقای کریم کرمی تنها سعی کرده است برای پاسخ دهی روان تر و ساده تر به سوالات ذکر شده در کتاب های جویا مجد نکات مهم هر فصل را یادآوری کند. دو نوع چاپ افست و چاپ دیجیتال وجود دارد که قیمت هر کدام متفاوت از دیگری است. 3 چه نوع کتاب دیگری وجود دارد؟ همانطور که می بینید ، انواع مختلفی از کتاب ها وجود دارد و بسیاری اوقات طبقه بندی ها آنها را با ژانرهای کتاب اشتباه می گیرد. وقتی که یک کتاب رمان عاشقانه جدید با ژانر مذهبی میخوانید، حس عجیبی در وجود شما جاری میشود. پس ما باید با معرفی انواع رمان عاشقانه بسیار جذاب، آنها را با دلیل و مفهوم واقعی این احساس آشنا کنیم. کتابهای جیبی ، اندازه کوچک و طول کوتاه آنها مشخص می شود. ازجمله این تمرینها کنارآمدن با این حقیقت است که کامل نیستیم و نیز اِعمال تغییراتی کوچک مانند رویارویی با یک مشکل و نه بیشتر در آن واحد.