حساب‌های طرفداران به برچسب‌های پاک نیاز دارند


یوتیوب جعل هویت را سرکوب می کند. این شرکت برای جلوگیری از سردرگمی و جلوگیری از فریب، از کانال های طرفداران می خواهد که خود را شناسایی کنند.

  • YouTube حساب‌های طرفداران را ملزم می‌کند تا خود را به درستی شناسایی کنند.
  • حساب‌های طرفداران باید غیررسمی بودن آن‌ها را مشخص کنند.
  • جعل هویت و فریب برخلاف خط‌مشی‌های YouTube است.
منبع: https://www.searchenginejournal.com/youtube-says-no-more-confusion-fan-accounts-need-clear-labels/489964/